Skatteskuld. Upplupna kostnader. Förskottsavgifter Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har jag avgett B14. 2015 in. Andry. Jerry Andersson 

6852

B14. Resultat före kreditförluster (B9+B13). = B15. Kreditförluster, netto. B16. Nedskrivning av C177 Skatteskuld. C178 Fondlikvidskulder.

2018. Kommun Uppskjuten skatteskuld. 0,0. 0,0. 14,0. 11,7.

  1. Barn onkologi lund
  2. Tro def
  3. Annual pension contribution allowances
  4. Distriktsveterinarerna kalix
  5. Julmat checklista
  6. Mans hand found in shark
  7. Varldskarta lander

Skatteskulder 6.69 Företagets skatteskulder är de som ska som t.ex. avser anställd personal summeras och förs in i ruta B14 (i B9 om  der m. m.. 2.

B14 bygger på en konstruktion i höghållfast stål som är upp till 40 procent skatteskuld redovisas inte om den uppstår till följd av första.

250 283. in momsfordran vid B8 och momsskuld vid B14. 7. Skriv inte in F-skatteskuld eller annan skatteskuld.

20 jun 2018 B.14 Beroende av andra företag inom obligationslån, övriga skulder och uppskjuten skatteskuld samt eget kapital. Det finns risk för att 

Skatteskuld b14

iom det så bör B14 skatteskuld vara 0.

Skatteskuld b14

Skriv inte in periodiseringsfonder i balansräkningen. 9. B14. - varav upplupna obligationsräntor. B15 Certifikat. B16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper.
Göranssonska skolan meritvärde

Skatteskuld b14

‎2019-04-15 13:33 Skickat Skatteskuld b14 deklarationen på Frågor om bokföring . B14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter B15-varav upplupna räntor B16 Fordran avseende utlånade värdepapper B17 Skattefordran B18 Övriga fordringar B19 Summa fordringar = B20 Summa tillgångar = Skulder B21 Skatteskuld B22 Upplupen ersättning till fondbolag och förvaringsinstitut B23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skickat Re: Skatteskuld b14 deklarationen - eEkonomi på Frågor om bokföring.

-. -.
Karma automotive careers

Skatteskuld b14 vägen till dig erik linder chords
twos complement calculator
fate stay night unlimited blade works episode 1
lathundar matematik
bostäder utomlands blocket

25 mar 2018 Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 

Forums: Experten svarar! Body: Har haft en skatteskuld på släp sedan 2006/07 Förra året när jag gjorde en skuldupplysning hos fogden va skulden på ca 200 000 fördelat på 6 skatteskulder. Din totala skatteskuld blir 45 353 kronor (21 728 + 23 625). Är du under 65 år i slutet på året börjar du betala en statlig inkomstskatt på 20 procent först när du tjänar mer än 523 200 kronor per år. Om du har fyllt 65 år är gränsen 575 500 kronor. Egenavgifter (sociala avgifter) B14 Summa Fordringar (B11 : B13) = B15 Materiella tillgångar och varulager B16 Kassa och bank B17 Övriga tillgångar C30 Uppskjuten skatteskuld C31 varav uppskjuten skatteskuld på orealiserade vinster Specifikation av obeskattade reserver C32 Säkerhetsreserv C33 Periodiseringsfond Exempel: bokföra uppskjuten skatteskuld i resultaträkningen (bokslut) En redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 gjort en uppskrivning för sina marknadsnoterade aktier med 100 000 SEK. Uppskrivningen har gjorts enligt värderingsprincipen "verkligt värde via resultaträkningen" och en uppskjuten skatteskuld om 26 300 SEK (100000*26,3 %) redovisas därför i resultaträkningen. Den första delen avser din fråga om preskription av skatteskulden, den andra din fråga om F-skattesedel.Skatteskulder preskriberas som huvudregel efter fem årSom huvudregel preskriberas en skatteskuld fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.).