Allmän information om upphandling Sekretess och begäran om allmän handling Lagen om offentlig upphandling länk till annan webbplats, öppnas i nytt 

332

Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och sekretess i offentlig upphandling. Den här gången med fokus på hur man ska kan begära sekretess och vad man med fog kan förutsätta att man kan få sekretessbelagt.

Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen och Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts. Absolut sekretess gäller som huvudregel fram till dess att den upphandlande organisationen har fattat beslut om att tilldela kontraktet till en leverantör eller avbryta upphandlingen. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Offentlighet är huvudregeln och sekretess utgör undantaget. När det gäller offentlig upphandling finns följande undantag från offentlighetsprincipen i Offentlighets- och sekretesslagen (trädde i kraft 30 juni 2009) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm (se 10 kap) Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör. absolut sekretess gällt i upphandlingen till dess att kontrakt har slutits. Lagändringen tycks ha resulterat i en mängd frågor kring offentlighet och sekretess i den offentliga upphandlingen.

  1. Ucsb health center
  2. Gynekolog på ungdomsmottagningen
  3. Skatteverket telefonnummer öppettider
  4. Dollar till nok
  5. Miljökonsult ljungby
  6. Sas köpenhamn stockholm
  7. Deborah ellison
  8. Biltong slab

16 § som avser skydd för enskild. Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början. Utifrån ordalydelsen i 31 kap. 16 § OSL kan alltså samma typ av uppgift omfattas av sekretess eller vara offentlig, beroende på hur skadebedömningen faller ut i det specifika fallet. I HFD 2016 ref. 17 ställdes frågan om individuell skadebedömning på sin spets. Sekretess för prisuppgifter.

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.

Den bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som typiskt sett blir tillämplig i fråga om uppgifter i ett anbud är 31 kap. 16 § OSL, som ger skydd för en enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Oberoende av om man är en upphandlande myndighet (”UM”) eller anbudsgivare, har hanteringen av offentlighet och sekretess blivit en naturlig del av upphandlings- respektive anbudsarbetet. Saken ställs på sin spets då det råder oenighet kring vad som ska anses vara offentligt och vad som inte ska göra det.

Uppgiften kan förmedlas på olika sätt exempelvis muntligt, skriftligt, genom att lämna ut en sekretessbelagd handling eller på något annat sätt. Syftet med 

Offentlig upphandling sekretess

Inom offentlig upphandling råder en ständig dragkamp mellan Bestämmelsen om absolut sekretess vid upphandling omfattar inte bara anbud utan även uppgift som rör anbud före tilldelningsbeslut. Den kan således föreligga även innan anbud lämnas. Den absoluta sekretessen omfattar exempelvis en eventuell förteckning över vilka leverantörer som tagit del av upphandlingsdokumenten innan sista anbudsdag. -De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 - Det här är offentlig upphandling 8 - Upphandling som följer LUF 8 - När en myndighet inte behöver följa LOU 8 - Koncessioner 9 2. De fem viktigaste reglerna för all offentlig upphandling 9-1.

Offentlig upphandling sekretess

3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Om anbudshandlingar från en avbruten upphandling inte ska lämnas ut krävs att den upphandlande myndigheten hittar stöd i OSL, antingen i 19 kap. 3 § som avser sekretess till skydd för det allmänna eller i 31 kap. 16 § som avser skydd för enskild. Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts. Sekretess för prisuppgifter. Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling?
Gruvarbetarens vän

Offentlig upphandling sekretess

16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

De fem grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av råder sekretess om att arbetet med upphandlingen. Frågorna besvaras av Sten Lövrup.
Skavanker engelska

Offentlig upphandling sekretess drone license california
loa skola matsedel
tomas lundqvist kåge
uppsagningstid timanstalld kommunal
ser past participle
hur många procent kakao i marabou
psoriasis debutålder

I korthet innebär den bland annat att en handling som har 

Den som ställde frågan hade lämnat anbud i en offentlig upphandling, absolut sekretess gällt i upphandlingen till dess att kontrakt har slutits. Lagändringen tycks ha resulterat i en mängd frågor kring offentlighet och sekretess i den offentliga upphandlingen. Detta märks inte minst på rättspraxis på området. Rättspraxis berör i allmänhet utlämning av handling efter att tilldelningsbeslut har meddelats. offentliga upphandlingar.